Geschw.-Scholl-OS RoßweinStundenplan 2018/19 Untis 2019
D-04741, Grafestr. 310.8.2018 11:28

5a   5a
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 7:15

8:00
En Fie 201
D Sch 203
Ma Rap 201
D Sch 203
En Fie 201
2 8:05

8:50
Ma Rap 201
Fö. Dat 201
Tit 209
1)
Geo Rap 308
Ma Rap 201
D Sch 203
3 9:05

9:50
En Fie 201
Bio Löm 208
Eth Scd 201
Sp. Wei SHO
Sp Baf SHW
2)
Mu Mug 306
4 10:00

10:45
D Sch 203
En Fie 201
Ku Dat 303
Ma Rap 201
5 10:55

11:40
Mu Mug 306
TC. Lor K01
TC Kla E01
Bio Löm 208
Geo Rap 308
6 11:45

12:30
Ku Dat 303
D Sch 203
En Fie 201
Ge Lös 201
7 13:00

13:45
Eth Scd 201
Sp. Wei SHO
Sp Baf SHW
2)
LRS. Jur 307
3)
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Dat, Fö, 201 5a   1-8,11-19,22-27,30-36,38-47           2) Wei, Sp, SHO 5a, 5b   1-8,11-19,22-27,30-36,38-47          
  Tit, Fö, 209 5a                 Baf, Sp, SHW 5a, 5b              
  Lor, Fö, 102 5b                 Bec, Sp, SH 5a, 5b              
  Lös, Fö, 301 5b               3) Jur, LRS, 307 5a, 5b, 6a, 6b   1-8,11-19,22-27,30-36,38-47          
Fächer
Name Langname Name Langname
Bio   Geo  
D   Ku  
En   LRS  
Eth   Ma  
  Mu  
Ge   Sp  
    TC  
Lehrer
Name Langname Name Langname
Baf Baumert F. Löm Löffler M.
Bec Becke Lös Löffler S.
Dat Dathe Mug Mundus G.
Fie Fischer Rap Rappräger
Jur Juhrisch Scd Schmiedchen
Kla Klaus Sch Schildroth
Lor Lorenz Tit Titze
    Wei Weichert
U-Nr Kl,Le Nvpl Std. Wst Lehrer Fach Klasse(n) Fachraum Stammraum Dopp.Std. (D) (R) U-Gruppen UG.Vert. Zeilen-U-Gruppe St.im Raum Ignore (i) Block Priorität FF-Kla. FF-Le.
29     5 Rap Ma 5a   201                        
31     2 Löm Bio 5a 208                          
33     5 Fie En 5a   201                        
35     1 Lös Ge 5a   201                        
37     2 Rap Geo 5a 308                          
39     2 Scd Eth 5a   201                        
43     2 Mug Mu 5a 306                          
45     2 Dat Ku 5a 303                          
47 2, 3   3 Wei Sp 5a,5b SHO   1-1                      
        Baf Sp 5a,5b SHW                          
        Bec Sp 5a,5b SH                          
49     5 Sch D 5a 203                          
51 1, 2   2 Lor TC 5a K01   1-1 x                    
        Kla TC 5a E01                          
53 2, 4   1 Dat 5a   201                        
        Tit 5a   209                        
        Lor 5b   102                        
        Lös 5b   301                        
202 4, 1   1 Jur LRS 5a,5b,6a,6b   307                        
Untis 2019         Verzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
20.8.2018 B - 24.8.2018 B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis_2019a