Geschw.-Scholl-OS RoßweinStundenplan 2022/2023 Untis 2023
D-04741, Grafestr. 3GSOS21.2.2023 11:59

7a2   7a2
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1
Ma Str 306
Info Dun 101
WTH Wol E02
Ma Str 102
2
En Fil 303
D Jur 307
D Jur 307
Ge Wei 307
3
Geo Fil 308
En Fil 302
Ma Str 111
Ph Str 111
Ma Str E10
4
Ku Kla 303
Eth Scd 202
Ge Wei 202
Sp Baf SH
D Jur 307
5
D Jur 307
Gk Ga 311
En Fil 302
En Fil 301
6
Ph Str 111
Geo Fil 308
Bio Hac 208
7
Untis 2023         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Periode5 27.2.2023 A - 7.7.2023 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Schuljahr22_23-2.HJ